Quang Hai的代表在舆论中引起了轰动

Quang Hai的代表Zài舆论中引起Liǎo轰动
  负责管理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网Zhàn的许可证:1749/GP-TTTT
Hé内Xìn息Yú2017Nián4月28日发布

  交易DìZhǐ:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾Shì区,
Me Tri Ward,Nam Tu LiemQū,Hé内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  Zǒng部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh ngheJiē – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河Nèi